ÚHRADA PRÍSPEVKOV ZA DOCHÁDZKU

 

Pre otvorenie dokumentu kliknite na nasledujúci odkaz:

VZN č. 4/2020

§ 2 PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Za pobyt dieťaťa v materskej škole (Elokované pracoviská Župná cesta 172/10 a Župná cesta 567/12) prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v sume 5,00 €.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateĺom dávka v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateĺa neuhrádza za dieťa, ktoré:

a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.


Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č.4 /2020.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.§ 4 PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

1. Obec Turňa nad Bodvou určuje na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie 2. finančné pásmo.
Výška nákladov na jedno jedlo je nasledovné:

Desiata:

Obed:

Olovrant:

Denne:

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,45 €

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza len finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podĺa vekových kategórií stravníkov. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ neuhrádza režijné náklady.

3. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza finančný príspevok na stravovanie nasledovne:

Stravník :

Finančné náklady na nákup potravín

dotácia štátu

úhrada zákonného zástupcu

Dieťa 2 - 5 r.

1,45 €

-

1,45 €

predškolská výchova HN, životné minimum

1,45 €

1,20 €

0,25 €

Všetky deti MŠ •

1,45 €

1,20 €

0,25 €

• nárok na dotáciu štátu (1,20 €) majú všetky deti navštevujúce MŠ len v prípade, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností , ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN).

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Prípadnú neúčasť dieťaťa na stravovaní je možné nahlásiť osobne alebo telefonicky vedúcej jedálne najneskôr v deň absencie do 8:00 hod. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci odpočtom z povinného finančného príspevku.

Telefonický kontakt: 055/333 67 18
mobil: 0905 843 330

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme