VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

 

Pre otvorenie dokumentu kliknite na nasledujúci odkaz:

Dotácia na stravu - oznam pre rodičov

Návratka - rodič

VZN 1/2023 Turňa nad Bodvou
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne:
- za jedno dieťa v sume 10,00 €.
- za druhé dieťa z rodiny(ak je aj prvé platiace, teda nie je predškolák) 08,00 €.
- za tretie dieťa z rodiny (ak sú platiacimi prvé dve) 06,00 €.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením 1/2023.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PLATNÉ OD 1. apríla 2023

Obec Turňa nad Bodvou určuje na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie 2. finančné pásmo.
Výška nákladov na jedno jedlo je nasledovné:

Desiata:

Obed:

Olovrant:

Denne:

Režijné náklady:

0,45 €

1,10 €

0,35 €

1,90 €

10,00€


Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Prípadnú neúčasť dieťaťa na stravovaní je možné nahlásiť osobne alebo telefonicky vedúcej jedálne najneskôr v deň absencie do 8:00 hod. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci odpočtom z povinného finančného príspevku.

Telefonický kontakt: 055/333 67 18
mobil: 0905 843 330

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme